komputerowe wspomaganie testowania

Komputerowe wspomaganie testowania.

Opis
Logowanie do programu
Okna
Wprowadzanie parametrów pytań
Wprowadzanie pytań
Filtrowanie i przeglądanie pytań
Tworzenie raportów
Generowanie testów
Często zadawane pytania
 


Generowanie testów


Generowanie testów przeprowadza się za pomocą Generatora testów. Sprowadza się ono do ustalenia parametrów generowanego testu:

 • Ustalenie poziomu trudności pytań poprzez wybór klasy/kursu;
 • Sposobu losowania wg autora, przedmiotu lub działu;
 • Wyboru ilości odpowiedzi, posiadanych przez pytanie;
 • Wyboru ilości prawidłowych odpowiedzi (jedna/wiele)

Parametry te ustala się w oknie wywołanym z menu Test-Parametry losowania lub poprzez wybór ikony parametry na pasku narzędzi. Po naciśnięciu tej ikony, pojawi się kreator, za pomocą którego w trzech krokach ustali się parametry testu.

Pierwszy krok kreatora:

Zaznaczenie wszystkich opcji jest konieczne w celu przejścia do kolejnego kroku kreatora.

1. Wybierz ilość prawidłowych odpowiedzi w pytaniu Jedna prawidłowa odpowiedź lub pytania otwarte - oznacza, że w arkuszu testu uwzlgędnione będą tylko pytania posiadające od 2 do 5 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa lub pytania otwarte. Dowolna ilość prawidłowych odpowiedzi w pytaniu lub pytanie otwarte - oznacza, że w arkuszu testu uwzlgędnione będą tylko pytania posiadające od 2 do 5 odpowiedzi, z których dowolna ilość jest prawidłowa (w tym również jedna) lub pytania otwarte.

2. Zaznacz kurs/klasę - poziom trudności Pokazane są dostępne kursy/klasy wpisane wcześniej w Menedżerze pytań. Dla każdej klasy/kursu pokazana jest ogólna ilość dostępnych pytań, spełniających warunek opisany w punkcie 1. Należy zaznaczyć opowiednią opcję. Nie można zaznaczyć klasy, w której jest zero pytań w bazie danych.

3. Wybierz parametr według, którego generator dobierze pytania do arkusza testów. Należy wybrać: Autor pytania - pytania do arkusza testu będą losowane z wybranych w kolejnym kroku autorów. Dział tematyczny - pytania do arkusza testu będą losowane z wybranych w kolejnym kroku działów. Przedmiot - pytania do arkusza testu będą losowane z wybranych w kolejnym kroku przedmiotów.

Drugi krok kreatora.

Zaznaczenie wszystkich opcji jest konieczne w celu przejścia do kolejnego kroku kreatora.

W zależności od parametrów wybranych w poprzednim kroku, w oknie tym pojawili się autorzy, przedmioty lub działy nauczania, umownie w programie informacje te nazywane są seria. W pierwszej kolumnie wpisana jest nazwa serii; w kolumnie drugiej dostępna ilość pytań, które spełniają kryterium wybrane w pierszym kroku i odpowiadają danej serii; w kolumnie trzeciej użytkownik wpisuje ilość pytań, którą chce wylosować (w czerownych polach). Należy kliknąć na znak + znajdujący się obok nazwy serii, w rozwiniętej gałęzi pojawią się ilości pytań zawierające odpowiednio od 2 do 5 odpowiedzi oraz otwarte. Ilość ta obliczana jest na podstawie kryterium wybranego w pierwszym kroku - w punkcie Ilość prawidłowych odpowiedzi w pytaniu. W pola czerwone należy wpisać ilości, które użytkownik chce uwzględnić w teście. Liczba ta nie może być większa od dostępnej ilości pytań spełniających kryterium (kolumna 2). Przykładowo można wpisać przy przedmiocie trzecim - pytania z 2 odpowiedziami - ilość do losowania 5; pytania z 4 odpowiedziami - ilość do losowania 10. Następnie dla przedmiotu pierwszego - pytania z 2 odpowiedziami - ilość do losowania 15; pytania z 5 odpowiedziami - ilość do losowania 1. Wpisane w czerwone pola liczby automatycznie są sumowane i wyświetlane polu żółtym odpowiadającym nazwie serii, w kolumnie trzeciej. Gałęzie z seriami można rozwijać - klikając myszką na ikonę +; a także zwijać klikając na ikonę -.

Trzeci krok kreatora.

Przedstawione jest tutaj podsumowanie wyboru pytań do losowania. W tym oknie żadne wartości nie podlegają edycji. W oknie pierwszym przedstawiona jest informacja:

 • Generowanie wg - określa, że pytania są dobierane na podstawie autora, przedmiotu lub działu nauczania.
 • Kurs/klasa - określenie poziomu trudności
 • Prawidłowe odpowiedzi - czy pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź lub kilka
 • Ilość pytań - całkowita ilość pytań wchodzących w skład testu

W oknie drugim przedstawiona jest informacja na temat ilości pytań losowanych z poszczególnych serii. W kroku tym należy nacisnąć przycisk Zakończ. Kreator zostanie zamknięty. Następnie w celu wygenerowania testów, w zależności czy użytkownik chce w czasie losowania pomieszać pytania, odpowiedzi czy serie, należy kliknąć w menu Tworzenie testu->mieszaj pytania lub Tworzenie testu->mieszaj odpowiedzi lub Tworzenie testu->mieszaj serie. A potem przystąpić do generowania - menu Tworzenie testu->generuj wersję.

 

Wygenerowany test, przedstawiony jest w oknie o drzewiastej strukturze. Drzewo pytań podzielone są na serie, w skład których wchodzą pytania z danej grupy tematycznej (np. jedna seria reprezentuje jednego autora pytań). Następne w hierarchii drzewiastej są pytania, a potem odpowiedzi. Ten logiczny podział danych z założenia ma ułatwić przeglądanie i modyfikowanie testów.

Pytania z bazy danych wybierane są losowo zgodnie z ustalonymi parametrami. Istnieje możliwość wylosowania do kilku różnych wersji tego samego testu, składających się z tych samych pytań i odpowiedzi, różniących się kolejnością występowania odpowiedzi, pytań i serii. Przełączanie się między poszczególnymi wersjami testu następuje poprzez wybór przycisku w dolnej części ekranu z nazwą wersji. Aby utworzyć wersję testu należy wybrać z menu Test-Generuj wersję lub z paska narzędzi ikonę generowanie . Przed wygenerowaniem testów, użytkownik ustala czy podczas generowania testu mają być mieszane serie, pytania lub odpowiedzi albo wszystko na raz. Aby wskazać, że serie pytań mają być mieszane należy na pasku narzędzi wcisnąć ikonę serie, w przypadku pytań należy wcisnąć ikonę pytania, a w przypadku odpowiedzi ikonę odpowiedzi.

Po wygenerowaniu dowolnej ilości wersji testu istnieje możliwość modyfikacji układu pytań i serii w drzewie testów. Dozwolone są następujące operacje edycji:

 • wstawianie nowego pytania zamiast zaznaczonego - automatycznie aktualizują się wszystkie wylosowane i nowolosowane wersje testu wstaw;
 • przesuwanie zaznaczonej serii w górę w górę lub w dół w dół;
 • przesuwanie zaznaczonego pytania w górę w górę lub w dół w dółs;
 • przesuwanie prawidłowej odpowiedzi w górę w górę lub w dół w dół - np. w celu uzyskania równomiernego rozkładu prawidłowych odpowiedzi - automatycznie aktualizują się wszystkie wylosowane i nowolosowane wersje testu;
 • usuwanie wylosowanej wersji testu usuń;
 • ponowne mieszanie pytań mieszaj pytania , serii mieszaj serie odpowiedzi odpowiedzi  w widocznej wersji testu ponowne mieszanie;
 • zmiana treści pytania lub odpowiedzi w Menedżerze pytań i odświerzenie widoku poprzez ponowne odczytanie treści pytań z bazy danych ponowne wczytanie.

Dodatkowo możliwe są takie operacje jak:

 • podgląd treści pytania w osobnym oknie - w przypadku gdy treść nie mieści się w drzewie podglad;
 • zwinięcie zwiń lub rozwinięcie rozwiń wszystkich gałęzi od miejsca zaznaczenia;
 • zapisanie układu wygenerowanych testów w zewnętrznym pliku zapis;
 • wczytanie układu wygenerowanych testów z zewnętrznego pliku odczyt
 • dodanie tytułu, opisu i instrukcji do testu, poprzez wybór z menu Tworzenie testu->Tytuł, opis i instrukcja testu.

Końcową operacją jest eksport gotowego testu jako arkusze testowe. Zapisywany jest on jako plik RTF, dający odczytać się w dowolnym edytorze tekstu. Istnieje możliwość zapiania testów z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami prawidłowe lub bez zaznaczonych prawidłowych odpowiedzi bez (właściwy test), w tym przypadku tworzone są do każdej wersji testu pliki tekstowe z kluczem odpowiedzi oraz plik, w którym przedstawione są wszystkie prawidłowe odpowiedzi.

Po wyeksportowaniu zestawu testów, w edytorze tekstu, można dokonać innych zmian, np. w wyglądzie czcionki, dopisaniu nagłówku, wstawieniu numerów stron itp. Dodatkowym ułatwieniem w trakcie dokonywania tych zmian jest podział wyeksportowanego testu na dwie grupy (w popularnych edytorach nazywane są one stylami). Styl pierwszy przypisany jest pytaniom i nazywa się on Pyt, natomiast styl drugi odpowiedzi i nazywa się on Odp. Założeniem tego podziału jest umożliwienie użytkownikowi szybkiej zmiany parametrów czcionek dla danej grupy. Dzięki takiemu podziałowi, w popularnych edytorach tekstu, praktycznie za pomocą kilku kliknięć można przeformatować style, a co za tym idzie wygląd arkusza testów. M. in. automatycznie można zmienić wielkość czcnionek, ich pogrubienie, czy np. oznaczenie odpowiedzi zamiast a) b) c) na A B C.

do góry  Początek do góry
 

© 2006-2008 catest.pl